Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Snina

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

 

Správca:

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120 069 27 Snina

Predmet nájmu:

  • učebňa (trieda) v priestoroch internátu
  • nehnuteľnosť zapísaná v LV č. 1970, katastrálne územie Snina, súp. č. 2207 na parcele 1372/8
  • prenajímama plocha v m2: 39 m2
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Minimálna cena nájmu: na základe prieskumu trhu

Kontakt:

  • Bližšie informácie na t.č. 057/7623309 – ekonóm školy
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 21.2.2012 12:00 v zalepenej obálke označenej heslom „ Nájom – učebňa – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola
Sládkovičova 2723/120
069 27 Snina

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024