Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola Prešov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Stredná odborná škola,  ul. Košická 20, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 3470 sa nachádza na ul. Košickej č. 20, parcela číslo 3051/3, súpisné číslo 3569, katastrálne územie Solivar
  •  objekt: Učebne č. 116, 117 v prízemnej časti  
  •  prenajímaná plocha v m2 :  73,10 m2

           Poznámka:  predmet nájmu sa prenajíma  – v čase mimo vyučovania, t.j. v dňoch školského vyučovania po 16.00 hodine

                                                                                – v plnom rozsahu cez víkendy a prázdniny

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  051/75 883 03 .
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme zasielať do 26.12.2009 na adresu:

Stredná odborná škola
ul. Košická č. 20
080 01 Prešov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024