Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Poprad

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad

Predmet nájmu:

  • dva samostatné nebytové priestory (nie sú umiestnené vedľa seba), každý o rozlohe 16,5 m2 , nachádzajúce sa na II. poschodí internátnej časti budovy Strednej odbornej školy. Nehnuteľnosť so súpisným číslom 761-25, je zapísaná na liste vlastníctva č. 4717 na parcele č. 852 v katastrálnom území Poprad, na ul. Okružná 761/25.
  • ku každému nebytovému priestoru patria 3m2 spoločne užívaných priestorov (chodba) 
  • priestory sú vhodné na prevádzkovanie kancelárií (na administratívne účely)
  • na prenájom ponúkame priestory každý zvlášť
  • záujemcovia môžu žiadať aj jeden z uvedených priestorov
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Doba nájmu: neurčitá

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7721876 – Ing. Hanzelyová, e-mail: ekonom@sos-pp.vucpo.sk
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 15.11. 2012 do 14:00 na adresu:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
058 01 Poprad

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024