Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola, Poprad

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle §9a, ods.9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad

Predmet nájmu:

  • Prenájom nebytových priestorov v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 4717 na ulici Okružnej v Poprade, súpisné číslo 761, parcelné číslo 852, katastrálne územie Poprad
  • Objekt na prenájom – nebytové priestory v budove na prízemí so samostatným vchodom
  • Prenajímaná plocha v m2:

– hlavný nebytový priestor o výmere 25 m2
– skladové priestory o výmere 44 m2

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel. čísle správcu 052/7721876
  • Žiadosti o prenájom s uvedením ponúkanej ceny za nájom, identifikačnými údajmi žiadateľa a údajmi o dobe nájmu ako aj účele nájmu doručte do 12.08.2011 do 14:00 hod. na adresu správcu:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
058 01 Poprad

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024