Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola Poprad

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, Poprad

Predmet zmluvy:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4717 sa nachádza na ulici Okružnej, súpisné číslo 2011, parcelné číslo 852,  katastrálne územie Poprad
  •  objekt:  Internát – VIII. poschodie
  •  prenajímaná plocha v m2 :

priestory miestnosti o výmere  22,7  m2
spoločné priestory o výmere       3,0 m2  
SPOLU:                                              25,7 m2

Na sprevádzkovanie priestorov sú potrebné väčšie opravy.  

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu   052/77 218 76.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu požadujeme zasielať do 28. 05. 2010 na adresu:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
058 01 Poprad

 

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024