Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Poprad

22. 10. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Nebytový priestor o rozlohe 16,5 m2 nachádzajúci sa na I. poschodí internátnej časti budovy Strednej odbornej školy. Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 4717, súp. č. 761, parcela č. 852 v katastrálnom území Poprad, na ul. Okružná 761/25.
  • K nebytovému priestoru patria 3 m2 spoločne užívaných priestorov (chodba).
  • Priestory sú vhodné na prevádzkovanie kancelárie (na administratívne účely).
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien.

    K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Doba nájmu: neurčitá

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 06.11. 2013 do 14:00 na adresu:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
058 01 Poprad

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7721876 – Ing. Hanzelyová, e-mail: ekonom@sos-pp.vucpo.sk

V Prešove 22. 10. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024