Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Poprad

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad

Predmet nájmu:

  • Nebytové priestory o rozlohe 74,70m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Strednej odbornej školy. Nehnuteľnosť so súpisným číslom 761-25 je zapísaná na liste vlastníctva č. 4717, na parcele č. 852 v katastrálnom území Poprad, na ul. Okružná 761/25.
  • Priestory sú vhodné na kanceláriu alebo sklad.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom
  • Doba nájmu: neurčitá

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7721876 – Ing. Hanzelyová, e-mail: ekonom@sos-pp.vucpo.sk
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „ Prenájom – neotvárať“ v termíne do 06.12. 2012 do 14:00 na adresu:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
058 01 Poprad

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024