Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola polytechnická Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  •  Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8362 sa nachádza na ul. Štefánikovej 1550/20, Humenné, parcela číslo 4111/2, súpisné číslo 5062, katastrálne územie Humenné
  • Objekt „Závodná kuchyňa a jedáleň“
  • Prenajímaná plocha v m2
    Závodná jedáleň (jedáleň, úpravovňa jedál, ostatné priestory) 453,22 m2
  • Ponúkané priestory sú v zlom technickom stave
  • Ponúkané priestory na prenájom sú voľné od 1.9.2011

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0903 636 851
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 15.05.2011 do 14,00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom: „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Verejnosť môže zasielať návrhy na Cenu PSK
22. 7. 2024
Na poľsko-slovenskom pohraničí vzniknú ďalšie spoločné iniciatívy
22. 7. 2024
15.zasadnutie Komisie dopravy (23.7.2024)
22. 7. 2024
Vychovávateľ/ka, Spojená škola,Masarykova 24, Prešov
22. 7. 2024
Učiteľ/ka odborných ekonomických predmetov, Spojená škola,Masarykova 24, Prešov
22. 7. 2024
Učiteľ/ka slovenského jazyka a literatúry, Spojená škola,Masarykova 24, Prešov
22. 7. 2024