Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola polytechnická Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  •  Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8362 sa nachádza na ul. Štefánikovej 1550/20, Humenné, parcela číslo 4111/2, súpisné číslo 5062, katastrálne územie Humenné
  • Objekt „Závodná kuchyňa a jedáleň“
  • Prenajímaná plocha v m2
    Závodná jedáleň (jedáleň, úpravovňa jedál, ostatné priestory) 453,22 m2
  • Ponúkané priestory sú v zlom technickom stave
  • Ponúkané priestory na prenájom sú voľné od 1.9.2011

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0903 636 851
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 15.05.2011 do 14,00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom: „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024