Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola polytechnická Humenné

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8362 sa nachádza na ul. Štefánikovej 1550/20, Humenné, parcela číslo 4111/1, súpisné číslo 1550, katastrálne územie Humenné
  •  objekt: Škola
  •  prenajímaná plocha v m2 :

bufet                        17 m2

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  057/776 78 86 .
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu  požadujeme zasielať do 25. 03. 2010 na adresu:

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
066 01 Humenné

 

 

 

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024