Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola polytechnická Humenné

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8362 sa nachádza na ul. Jasenovskej, Humenné, parcela číslo 4744/14, súpisné číslo 2497, katastrálne územie Humenné
  •  objekt: Dielne  
  •  prenajímaná plocha v m2:  celkom 2974 m2
  • priestory sú vhodné na prevádzku dielní, prípadne môžu slúžiť ako skladové priestory.

Cena nájmu:

  • minimálne nájomné za priestory je 38,50 €/m2/rok  (1 160,- Sk/m2/rok)
  • náklady na služby : samostatné merače na teplo, elektrickú energiu, vodu       

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  057/776 78 86 .
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme zasielať do 15.12.2009 na adresu:

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
066 01 Humenné

 

 

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024