Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola polytechnická, Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

 • Nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8362 sa nachádza na ul. Štefánikovej 1550/20, Humenné, parcela číslo 4111/1, súpisné číslo 1550, katastrálne územie Humenné – Objekt „ Škola “
 • Prenajímaná plocha v m2: 17 m2
 • Priestory sú vhodné na zriadenie školského bufetu
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle: 0903 487 577
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť do 03.02.2012 do 12,00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom: „Nájom – bufet – neotvárať“ na adresu školy:
  Stredná odborná škola polytechnická
  Štefánikova 1550/20

  066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024