Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola podnikania v Prešove

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 12900, súpisné číslo 2723, parcela č. 5094/2, katastrálne územie Prešov
  • objekt: budova SOŠ podnikania, Prešov, priestory na prízemí
  • prenajímaná plocha v m2 :

priestory (ambulancia) o výmere 66,00 m2

  • priestory sú vhodné na zriadenie ambulancie alebo kancelárie. Vstup do priestorov je samostatný.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7733413 – Ing. Stanislav Kuchta, riaditeľ školy, prípadne Mgr. Edita Šebejová, zástupca riaditeľa pre TEČ.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 05. 06. 2011 v zalepenej obálke s označením „Nájom – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024