Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola podnikania v Prešove

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 12900, súpisné číslo 2723, parcela č. 5094/2 (predajňa v budove školy), katastrálne územie Prešov
  • objekt: budova SOŠ podnikania, Prešov, priestory na prízemí
  • prenajímaná plocha v m2 :

obchodné priestory o výmere 167,00 m2

  • priestory sú vhodné na zriadenie predajne – predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7733413 – Ing. Stanislav Kuchta., riaditeľ školy, prípadne Mgr. Edita Šebejová, zástupca riaditeľa pre TEČ.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v termíne do 05. 06. 2011 v zalepenej obálke s označením „Nájom – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024