Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola podnikania Prešov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 12900, súpisné číslo 2723 (predajňa v budove školy), katastrálne územie Prešov
  •  objekt: „budova SOŠ podnikania, Prešov“ 
  •  účel:  obchodné priestory
  •  prenajímaná plocha v m2 :

obchodné priestory                    54 m2  
skladovacie priestory                36 m2
ostatné priestory
                        63 m2
SPOLU:
                                         153 m2 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu obchodných priestorov získate na telefónnom čísle správcu   051/77 334 13 – Ing. Stanislav Kuchta, riaditeľ školy alebo 051/77 334 13 – Mgr. Edita Šebejová, zástupca riaditeľa pre TEČ.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zasielať do 16. 12. 2010 na adresu:

Stredná odborná škola podnikania
Masarykova 24
081 79 Prešov

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024