Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1. 7. 2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • kabinet č. 16 o výmere 70,10 m2
  • učebňa č. 17 o výmere 18,02 m2
  • šatňa č. 7 o výmere 72,75 m2
  • umyvárka s hygienickým zariadením č. 8 o výmere 28,06 m2

Predmet nájmu je na Mierovej ulici v Humennom, súpisné číslo 1973, na parcele č. 2891/7 v katastrálnom území Humenné, na LV č. 8359

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle správcu 0915 869 094 RNDr. Oľga Skysľaková, riaditeľka školy a 0918 846 129 Eva Gáborová, ekonómka.
  • Žiadosti ohľadom prenájmu nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zasielať do 26. 2. 2011 na adresu školy:

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024