Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola Majstra Pavla Levoča

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča

Predmet nájmu:

 •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 245, nachádza sa na ulici Kukučínovej  12, parcela číslo 820, súpisné číslo 2991,  katastrálne územie Levoča
 •  objekt – Budova športovej haly (suterénne priestory)
 •  prenajímaná plocha v m2 :

obchod a služby                            26,46  m2
spoločné a ostatné priestory      3,02  m2  
SPOLU:                                             29,48 m2

Priestory sú vhodné na prevádzku kaderníctva, s prihliadnutím na komplexné zabezpečenie služieb starostlivosti o telo.   

Cena nájmu:

 • minimálne nájomné za priestory obchod a služby o výmere 26,46 m2 je 21,74 €/m2/ročne (654,94 Sk)
 • minimálne nájomné za spoločné a ostatné priestory o výmere 3,02 m2 je 9,96 €/m2/ročne (300,05 Sk)
 • úhrada za služby: za vykurovanie priestorov  7,30 €/m2/ročne (220,- Sk)
                                za skutočnú spotrebu elektrickej energie a vody podľa inštalovaných 
                                meračov 

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu   053/4513291-3.
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zasielať do 18.11.2009 na adresu:

Stredná odborná škola Majstra Pavla
Kukučínova 9
054 27 Levoča

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024