Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Košická 20, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

  • Predmetom nájmu je:

1.  prenájom priestorov učebne č. 117 na prízemí budovy Strednej odbornej školy, Košická 20, 080 01 Prešov, LV č. 3470, parcelné číslo 3051/3, súpisné číslo 3569, katastrálne územie Solivar, vo výmere 52,58 m2, spoločné priestory – chodba, WC a inventár .

2. prenájom odbornej učebne s výpočtovou technikou č. 226 na 1. poschodí Strednej odbornej školy, Košická 20, 080 01 Prešov, LV č. 3470, parcelné číslo 3052/3, súpisné číslo 7808, katastrálne územie Solivar, vo výmere 49,50 m2, spoločné priestory – chodba, WC a inventár .

  • Prenájom možný v čase mimo vyučovania.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7588303 (Ing. Adamišin).
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 30. 03. 2012 do 14.00 hod. na adresu školy:

Stredná odborná škola
Košická 20
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024