Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola elektrotechnická, Stropkov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné :

Správca:

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov

Predmet nájmu :

  • nebytové priestory v priestoroch prístavby školy na poschodí, učebňa č.45
  • nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2455, katastrálne územie Stropkov, budova súpisné číslo 36 na parcele 641/2

Prenajímaná plocha:

  • učebňa 62,80 m2
  • ostatné priestory 19,50 m2
    Spolu : 82,30 m2

Nájom možný v čase mimo vyučovacieho procesu

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefónne číslo 054/7422474 , 0908854981 – Michal Friga
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 24.10.2011 9:00 hod. v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Hviezdoslavova 44
091 12 Stropkov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024