Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola elektrotechnická, Stropkov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné :

Správca:

Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov

Predmet nájmu :

 • nebytové priestory v priestoroch školy – učebne č. 9, 22
 • nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 2455, katastrálne územie Stropkov, budova súpisné číslo 36 na parcele č. 641/2

Prenajímaná plocha :

 • jazyková učebňa 56,00 m
  ostatné priestory 22,00 m2
 • učebňa výpočtovej techniky 56,00 m2

  ostatné priestory 22,00 m2

 • Nájom možný v čase mimo vyučovacieho procesu.

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

 • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

 • Bližšie informácie na telefónne číslo 054/7422474 , 0908854981 – Michal Friga
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 28.10.2011 9:00 hod. v zalepenej obálke s heslom „Nájom – učebne – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola elektrotechnická
Hviezdoslavova 44
091 12 Stropkov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024