Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou, Lúčna ul. 1055, 093 01 Vranov nad Topľou

Predmet zmluvy:

  •  nebytové priestory evidované na liste vlastníctva č. 4471, súpisné číslo stavby 1055, na parcele číslo 3035/2, katastrálne územie: 870 315 Vranov nad Topľou,
  •  prenajímané priestory sa nachádzajú na prízemí budovy Školského internátu pri SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou,
  •  prístup do týchto priestorov je cez hlavný vchod budovy školy,
  • nebytové priestory sú vhodné na zriadenie zdravotníckeho laboratória,
  • prenajímaná plocha:

miestnosť č. 17 o výmere 23,8 m2 (6,8m x 3,5m),

  • doba nájmu: neurčitá

Spôsob nájmu:

    • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 057/4462755 u Ing. Anny Bujkovej – vedúcej ekonómky.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 8.4. 2011 do 14:00 v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu školy:
Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055
093 01 Vranov nad Topľou

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024