Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola Andyho Warhola, Medzilaborce

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z.o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola Andyho Warhola , Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory na prízemí budovy školy, na Duchnovičovej 506 v Medzilaborciach
  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 2396, súpisné číslo 524, na parcele č. 801/1 , katastrálne územie Medzilaborce
  • prenajímaná plocha:

– telocvičňa:     330 m2
– šatňa:               16 m2
– sprcha:             12 m2
– chodba +WC:  22 m2
SPOLU:            380 m2

  • nájom možný v čase mimo vyučovacieho procesu za účelom využitia na športové alebo kultúrno-spoločenské aktivity

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefóne 057/ 7321348 – Mgr. Karel Mazanec
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 21.10.2011 9:00 v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola Andyho Warhola
Duchnovičova 506
068 01 Medzilaborce

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024