Prenájom nebytových priestorov - SŠ Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

12. 11. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 6352, súpisné číslo 1521, na parcele číslo 3186/1, katastrálne územie Bardejov
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte Domova mládeže
 • prenajímaná plocha na kancelárie: 

  miestnosť: 16,11 m2 (voľné sú 3 miestnosti na kancelárie, každá kancelária sa prenajíma samostatne)
  ostatné priestory ( predsieň, WC, kúpeľňa, balkón) : 9,69 m2
  chodby schodišťa: 9,0 m2
  spolu: 34,80 m2 x 3 miestnosti (každá miestnosť je so samostatným vchodom)

Podmienky:

 • využitie priestoru : zriadenie kancelárií
 • obdobie: na neurčito
 • minimálna cena nájmu za m2 na rok:
  – plocha využívaná na kancelárske priestory: 23,01 EUR/ m2/rok
  – plocha využívaná ako spoločné priestory: 9,59 EUR/ m2/rok
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, voda, daň z nehnuteľností a odvoz odpadu.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, predmetu nájmu, špecifikácie a účelu nájmu požadujeme doručiť do 27. 11. 2013 do 09.00 hod. v uzatvorenej obálke s označeným heslom „Nájom nebytových priestorov – neotvárať“ na adresu:

Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/4861950 – Bc. Jozef Hudák, zástupca pre TEČ,  054/4861956 – p. Gobanová

V Prešove 12. 11. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024