Prenájom nebytových priestorov - SŠ Juraja Henischa, Bardejov

5. 09. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 6352, súpisné číslo 1521, na parcele číslo 3186/1, katastrálne územie Bardejov
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte Domova mládeže
 • prenajímaná plocha na kancelárie: 
 • miestnosť: 16,11 m2 (voľné sú 4 miestnosti na kancelárie, každá kancelária sa prenajíma samostatne)
 • ostatné priestory ( predsieň, WC, kúpeľňa, balkón) : 9,69 m2
 • chodby schodišťa: 9,0 m2
 • spolu: 34,80 m2 x 4 miestnosti (každá miestnosť je so samostatným vchodom)

Podmienky:

 • využitie priestoru : zriadenie kancelárií 
 • obdobie – na neurčito
 • minimálna cena nájmu za m2 na rok: 
 • plocha využívaná na kancelárske priestory: 23,01 EUR/ m2/rok
 • plocha využívaná ako spoločné priestory: 9,59 EUR/ m2/rok
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, voda, daň z nehnuteľností a odvoz odpadu.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, predmetu nájmu, špecifikácie a účelu nájmu požadujeme doručiť do 23. 09. 2013 do 12.00 hod. v uzatvorenej obálke s označeným heslom „Nájom nebytových priestorov – neotvárať“ na adresu:

Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/4861950 – Bc. Jozef Hudák, zástupca pre TEČ, 054/4861956 – p. Gobanová

V Prešove 5. 9. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024