Prenájom nebytových priestorov – SŠ Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

Predmet zmluvy:

 • nebytové priestory evidované na liste vlastníctva č. 10575, súpisné číslo stavby 2985, na parcele číslo 1641, katastrálne územie Bardejov
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v budove objektu odborného výcviku na Štefánikovej 64, Bardejov
 • nebytové priestory sú určené na zariadenie umývarky osobných aut
 • prenajímaná plocha:
   • plocha umývarky a odstavnej plochy: 94,50 m2, (1 miestnosť)
   • ostatné plochy (spoločné priestory): 2,32 m2 (WC, chodba)
   • spolu: 96,82 m2

Minimálne nájomné:

 • plocha umývarky a odstavnej plochy: 31,- EUR/ m2/rok
 • ostatné plochy (spoločné priestory): 15,- EUR/ m2/rok
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, plyn – kúrenie, voda a daň z nehnuteľností. Upratovanie a odvoz odpadu prenajímateľ nebude poskytovať, nájomca si ho bude riešiť na svoje náklady.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/4880150
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu požadujeme doručiť do 20. 3. 2011 na adresu :

Spojená škola
Štefánikova 64
085 01 Bardejov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024