Prenájom nebytových priestorov – SPŠE, Plzenská 1, Prešov

13. 02. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory v budove evidovanej na liste vlastníctva č. 12741, súpisné číslo stavby 2828 na parcele č. 3999, katastrálne územie Prešov,
 • prenajímané priestory sa nachádzajú na prízemí v školskej budove č. 2 – vchod z Plzenskej č. 4 v Prešove,
 • prenajímaná plocha: 63,37 m2,
 • priestor je určený na zriadenie a prevádzkovanie výdajne školskej jedálne pre žiakov a zamestnancov školy

Podmienky nájmu:

 • prevádzkovanie výdajne školskej jedálne v čase určenom prenajímateľom,
 • obdobie na dobu neurčitú,
 • minimálna cena nájmu: 30,00 €/m2/rok
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za služby spojené s nájmom: elektrická energia, vykurovanie, voda, odvoz odpadu.
 • spôsob nájmu: priamy nájom,
 • dodržiavanie Vyhlášky Ministerstva školstva č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom nebytových priestorov – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

  Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  Plzenská 1
  080 47 Prešov

 • Posledný deň prijímania ponúk: 03.03.2015 do 15.30 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.


Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • účel nájmu,
 • doba nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Ing. Slavomír Kožár tel.: 0905 347 112, mail: spse@spse-po.sk

  Stredná priemyselná škola elektrotechnická
  Plzenská 1
  080 47 Prešov

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 13.2.2015 do 03.03.2015, 15:30.

V Prešove 13. 2. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024