Prenájom nebytových priestorov – SPŠ Svidník

2. 04. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola Svidník, Sovietskych hrdinov 369/24, 089 01 Svidník

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1480 , súpisné číslo 369, na parcele číslo 648, katastrálne územie Svidník
  • objekt: trieda (po vyučovacom procese)
  • prenajímaná plocha v m2 : 47 m2

Podmienky nájmu:

  • Minimálna cena nájmu: 3,70 €/hodina.
  • K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov 0,90 €/hodina.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom.

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, cenovej ponuky v €/hodinu, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 17.4.2014 na adresu:

Stredná priemyselná škola Svidník
Sovietskych hrdinov 369/24
08901 Svidník

  • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 054/7881810.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 02.04.2014 do 17.4.2014.

V Prešove 2. 4. 2014

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024