Prenájom nebytových priestorov – SPŠ, Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník

22. 05. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola, Sov. hrdinov 369/24, 089 01 Svidník

Predmet nájmu:

 • predmetom nájmu sú nebytové priestory o výmere 108 m2 umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 1480, súpisné číslo 455, na parcele číslo KN C 645/3, katastrálne územie Svidník
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v suterénnych priestoroch Klubu mladých, Sov. hrdinov 455, Svidník
 • nebytové priestory v suteréne sú vhodné na zriadenie posilňovne
 • vstup do priestorov je možný cez spoločné priestory

Podmienky:

 • spôsob nájmu: Priamy nájom
 • obdobie: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr od 01.07.2015
 • minimálne nájomné: 11,20 EUR/m2/rok
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, odvoz odpadu

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov požadujeme doručiť v termíne do 08. 06. 2015 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením: Nájom – neotvárať“ na adresu:

Stredná priemyselná škola
Sov. hrdinov 369/24
089 01 Svidník

 • Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky.
 • Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.
 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.


Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v EUR /m²/rok,
 • účel nájmu,
 • dobu nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/7881811 – Mgr. Pavel Olejár, riaditeľ školy.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 22.05.2015 do 08.06.2015, 12:00 h.

V Prešove 22. 5. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024