Prenájom nebytových priestorov – SPŠ Poprad, Mnoheľova 828/23

2. 06. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Prenajímateľ:

Stredná priemyselná škola, Mnoheľova 828/23, 058 46 Poprad

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • Predmetom nájmu sú nebytové priestory – chodbové priestory – malá predajňa s plochou 9 m2, umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctve č. 4720, súpisné číslo 828, na parc. č. KN C 2596/1, kat. územie Poprad.
 • Priestory sa nachádzajú na prízemí budovy špeciálnych učební Strednej priemyselnej školy Poprad, Mnoheľova 828/23 Poprad. Predajňa má vlastný vchod z pešej komunikácie.
 • Minimálna cena prenájmu 25 € / m2/ rok.
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na elektrickú energiu, tepelnú energiu, vodné a stočné, odvoz odpadu a ďalšie náklady za služby spojené s nájmom.
 • Spôsob nájmu: Priamy nájom
 • Doba nájmu : odo dňa účinnosti zmluvy, najskôr od 1.7.2015, na dobu neurčitú.
 • Možnosť využitia priestoru : predajňa drobného tovaru.

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov požadujeme doručiť v termíne do 17. 06. 2015 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s označením: Nájom – neotvárať“ na adresu:

Stredná priemyselná škola
Mnoheľova 828/23
058 46 Poprad

 • Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky.
 • Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.
 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Žiadosť musí obsahovať:

 • cenovú ponuku – navrhovaná cena musí byť uvedená v EUR /m²/rok,
 • účel nájmu,
 • dobu nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby (nepodnikateľa) so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 052/7893602.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 02.06.2015 do 17.06.2015, 14:00.

V Prešove 2. 6. 2015

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024