Prenájom nebytových priestorov – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

23. 11. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • Nebytové priestory o výmere 27,30 m2 umiestnené na prvom nadzemnom podlaží administratívnej budovy so súpisným číslom 789, na parcele KN C č. 1662/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 14520, k.ú. Bardejov. Prenajímané priestory sú v Bardejove na ul. Štefánikova 789, vhodné využitie – kancelárske priestory.
 • Nebytové priestory o výmere 16 m2 umiestnenévpravo v prednej časti suterénu administratívnej budovy so súpisným číslom 789, na parcele KN C č. 1662/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 14520, k.ú. Bardejov. Prenajímané priestory sú v Bardejove na ul. Štefánikova 789, vhodné využitie – skladovacie priestory.
 • Nebytové priestory o výmere 34,30 m2 umiestnené vľavo v zadnej časti suterénu administratívnej budovy so súpisným číslom 789, na parcele KN C č. 1662/1, zapísanej na liste vlastníctva č. 14520, k.ú. Bardejov. Prenajímané priestory sú v Bardejove na ul. Štefánikova 789, vhodné využitie – skladovacie priestory.
 • Nebytové priestory o výmere 45,90 m2umiestnené v objekte Maliarska dielňa so súpisným číslom 789, na parcele č. 1662/8, zapísanej na liste vlastníctva č. 14520, k. ú. Bardejov. Prenajímané priestory v Bardejove na ul. Štefánikova 789, vhodné využitie – skladovacie priestory.

Predmetné priestory požadujeme prenajať v celku.

 • Spôsob nájmu: priamy nájom.
 • Minimálna cena nájmu: kancelárske priestory 21 €/m2/rok, skladovacie priestory 11€/m2/rok, nájomné nezahŕňa náklady za energie a služby spojené s nájmom
 • Doba nájmu: na dobu neurčitú.

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke označenej „NÁJOM – NEOTVÁRAŤ“ do 08.12.2015, 15:00 na adresu:

  Správa a údržba ciest PSK
  Jesenná 14
  080 05 Prešov

 • Posledný deň prijímania ponúk: 08.12.2015 do 15:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • účel nájmu,
 • dobu nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na tel. č. 051/7563 715, 0915/863 792

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 23.11.2015 do 08.12.2015, 15:00.

V Prešove 23. 11. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024