Prenájom nebytových priestorov - Spojená škola Svidník

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník 

Predmet nájmu:

  • časť priestorov bloku B, nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 3093, ktoré sa nachádzajú na ul. Centrálna 464, 089 01 Svidník, parcelné číslo 1060/1, katastrálne územie Svidník
  • objekt: Časť bloku B budovy školy
  • prenajímaná plocha v m2 :

                                                    Miestnosť                                 21,00 m2
                                                    Umývarka                                    3,40 m2
                                                    Sociálne zariadenia                   1,40 m² 
                                                    Chodba                                       12,00 m2
                                                    Ostatné priestory                     21,00 m²
                                                    SPOLU nebytové priestory:    58,80 m2

  • Ponúkané priestory sú v prevádzkyschopnom stave, ale sú nutné opravy a údržba zariadenia za účelom dosiahnutia hygienických a bezpečnostných štandardov – vykonané na náklady nájomcu
  • Ponúkaný priestor má jediný vchod zo strany školského dvora, kde sa zmluvne upravia prípadne obmedzenia nájomcu súvisiace s pohybom žiakov aj vzhľadom na prípadný účel nájmu.
  • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, plyn – kúrenie, voda.

Cena nájmu:

  • minimálne nájomné za priestory:

P.č.

Predmet nájmu

rozloha v m²

Odporúčaná cena na m² na rok

Odporúčaná cena spolu na rok

Percento rastu spotreb. cien

Cena nájmu na rok

1.

Predajňa

21,00

16,60

348,60

1,0135

353,31 €

2..

Umývarka

3,40

8,30

28,22

1,0135

28,60 €

3.

Sociálne zariadenia

1,40

8,30

11,62

1,0135

11,78 €

4.

Chodba

12,00

8,30

99,60

1,0135

100,94 €

5.

Ostatné priestory

21,00

8,30

174,30

1,0135

176,65 €

SPOLU

58,80

49,80

662,34

1,0135

671,28 € 

  • Ponuka za nižšiu cenu ako 671,28 € nebude akceptovaná !

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054 788 20 40.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zasielať do 30.12.2009 na adresu:

          SPOJENA ŠKOLA
          ul.  Centrálna 464
          089 01 Svidník

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024