Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola Svidník

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník

Predmet nájmu:

  • časť priestorov bloku B, nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 3093, ktoré sa nachádzajú na ul. Centrálna 464, 089 01 Svidník, súpisné číslo 464, parcelné číslo 1060/1, katastrálne územie Svidník
  • objekt: časť bloku B budovy školy
  • prenajímaná plocha v m2:

Miestnosť 21,00 m2
Umývarka 3,40 m2
Sociálne zariadenia 1,40 m²
Chodba 12,00 m2
Ostatné priestory 21,00 m²
SPOLU nebytové priestory: 58,80 m2

  • Ponúkané priestory sú prevádzkyschopnom stave, ale sú nutné opravy a údržba zariadenia za účelom dosiahnutia hygienických a bezpečnostných štandardov – vykonané na náklady nájomcu.
  • Ponúkaný priestor má jediný vchod zo strany školského dvora, kde sa zmluvne upravia prípadne obmedzenia nájomcu súvisiace s pohybom žiakov aj vzhľadom na prípadný účel nájmu.
  • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, plyn – kúrenie, voda.
  • Spôsob nájmu – priamy nájom

 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054/ 788 20 40.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu požadujeme doručiť do 21. 03. 2011 na adresu:

SPOJENA ŠKOLA
Centrálna 464
089 01 Svidník

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024