Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

29. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory evidované na liste vlastníctva č. 10575, súpisné číslo stavby 2982, na parcele číslo 1635 a súpisné číslo stavby 3441, na parcele číslo 1618/6, katastrálne územie Bardejov
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v budove objektu Turistická ubytovňa – Blok C a budove Kovo dielne – Blok B na Štefánikovej ul. č. 64, Bardejov
 • nebytové priestory sú prázdne a sú určené na zriadenie skladov, kancelárií, obchodných priestorov, poskytovanie rôznych služieb
 • jednotlivé miestnosti je možné prenajať jednotlivo
 • prenajímaná plocha:
  Blok C:

miestnosť č. 1: 15,02 m2 miestnosť č. 2: 33,57 m2
miestnosť č. 3: 40,89 m2 miestnosť č. 4: 21,24 m2
miestnosť č. 5: 17,89 m2 miestnosť č. 6: 17,92 m2

Blok B:

miestnosť č. 1: 20,23 m2 miestnosť č. 2: 59,25 m2
miestnosť č. 3: 44,57 m2 miestnosť č. 4: 44,57 m2
miestnosť č. 5: 18,00 m2 miestnosť č. 6: 18,25 m2

Minimálne nájomné:

– plocha využívaná ako skladové priestory: 14,11 EUR/ m2/rok
– plocha využívaná ako kancelárske priestory: 22,21 EUR/ m2/rok
– plocha využívaná na obchod: 25,92 EUR/ m2/rok
– plocha využívaná na služby: 25,92 EUR/ m2/rok
– plocha využívaná ako spoločné priestory: 9,59 EUR/ m2/rok

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, voda a daň z nehnuteľností. Upratovanie a odvoz odpadu si môže nájomca riešiť na svoje náklady alebo bude poskytovať prenajímateľ za úhradu.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054/4880150 – Ing. Peter Marcin
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, predmetu nájmu, špecifikácie miestnosti, doby nájmu a účelu nájmu požadujeme doručiť do 14.2.2013 do 14:00 hod v zalepenej obálke s označením „Nájom – Blok B a C – neotvárať“ na adresu :
  Spojená škola
  Štefánikova 64
  085 01 Bardejov

V Prešove 29. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024