Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory evidované na liste vlastníctva č. 10575, súpisné číslo stavby 2982, na parcele číslo 1635, katastrálne územie Bardejov
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v budove objektu Turistická ubytovňa – Blok C a v budove Kovo dielne – Blok B na Štefánikovej ul. č. 64, Bardejov
 • nebytové priestory sú prázdne a sú určené na zriadenie skladov, kancelárií, obchodných priestorov, poskytovanie rôznych služieb
 • jednotlivé miestnosti je možné prenajať jednotlivo
 • prenajímaná plocha:

miestnosť č. 1: 15,02 m2
miestnosť č. 2: 33,57 m2
miestnosť č. 3: 40,89 m2
miestnosť č. 4: 21,24 m2
miestnosť č. 5: 17,89 m2
miestnosť č. 6: 17,92 m2
miestnosť č. 7: 20,23 m2
miestnosť č. 8: 60,75 m2
miestnosť č. 9: 60,75 m2
miestnosť č. 10: 59,25 m2
miestnosť č. 11: 44,57 m2
miestnosť č. 12: 13,86 m2
miestnosť č. 13: 44,57 m2
miestnosť č. 14: 37,25 m2

 • Minimálne nájomné:
  – plocha využívaná ako skladové priestory: 13,62 EUR/ m2/rok
  – plocha využívaná ako kancelárske priestory: 22,21 EUR/ m2/rok
  – plocha využívaná na obchod a služby: 25,92 EUR/ m2/rok
  – plocha využívaná ako spoločné priestory: 9,26 EUR/ m2/rok

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, voda a daň z nehnuteľností. Upratovanie a odvoz odpadu si môže nájomca riešiť na svoje náklady alebo bude poskytovať prenajímateľ za úhradu.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054/4880150 – Ing. Peter Marcin
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, predmetu nájmu, špecifikácie miestnosti, doby nájmu a účelu nájmu požadujeme doručiť do 12.10.2012 do 14:00 hod v zalepenej obálke s označením „Nájom – Turistická ubytovňa – Blok B a C – neotvárať“ na adresu :

Spojená škola
Štefánikova 64
085 01 Bardejov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024