Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

16. 04. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory v budovách evidovaných na liste vlastníctva č. 10575, súpisné číslo stavieb 2982, 3441 a 2980, na parcelách číslo 1635, 1618/6, 1630 a 1618/7, katastrálne územie Bardejov,
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v budove objektu Turistická ubytovňa – Blok C, budove Kovo dielne – Blok B a budove Stolárskej dielne II.,
 • miestnosti je možné prenajať jednotlivo,
 • prenajímaná plocha:
  • Blok C (budova Turistickej ubytovne, súpisné číslo stavby 2982, parcela č. 1635):
   miestnosť č. 4: 15,02 m2
   miestnosť č. 7: 40,89 m2
   miestnosť č. 9: 40,71 m2
   miestnosť č. 11: 17,89 m2
   miestnosť č. 16: 17,92 m2
  • Blok B (budova Kovodielne, súpisné číslo stavby 3441, parcela č. 1618/6):
   miestnosť č. 16: 44,57 m
   miestnosť č. 20: 16,97 m2
   miestnosť č. 22: 18,85 m2

  • Stolárska dielňa II. (súpisné číslo stavby 2980, parcela č. 1630):
   miestnosť č. 2: 97,26 m2

Podmienky nájmu:

 • využitie priestoru : zriadenie skladov, kancelárií, obchodné priestory a na poskytovanie služieb
 • obdobie od 5.5.2014 – na neurčito
 • minimálna cena nájmu za m2 na rok:
  • plocha využívaná ako skladové priestory: 16,78 EUR/ m2/rok
  • plocha využívaná ako kancelárske priestory: 28,27 EUR/ m2/rok
  • plocha využívaná na obchod: 35,42 EUR/ m2/rok
  • plocha využívaná na služby: 31,28 EUR/ m2/rok
  • plocha využívaná ako spoločné priestory: 11,50 EUR/ m2/rok
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, voda a daň z nehnuteľností. Upratovanie a odvoz odpadu si môže nájomca riešiť na svoje náklady alebo ich bude poskytovať prenajímateľ za úhradu.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Spojená škola
Štefánikova 64

085 01 Bardejov

 • Posledný deň prijímania ponúk: 2.5.2014 do 14:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • účel nájmu,
 • dobu nájmu,
 • špecifikáciu miestností,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Ing. Peter Marcin tel.:0905 799 052, e-mail: ekonom@spojenabj.sk

Spojená škola
Štefánikova 64
085 01 Bardejov

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 16.04.2014 do 02.05.2014, 14:00. 

V Prešove 16. 4. 2014

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024