Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Štefánikova 64, Bardejov

19. 03. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola, Štefánikova 64, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory v budovách evidovaných na liste vlastníctva č. 10575, súpisné číslo stavieb 2982, 3441 a 2980, na parcelách číslo 1635, 1618/6 a 1630, katastrálne územie Bardejov,
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v budove objektu Turistická ubytovňa – Blok C, budove Kovo dielne – Blok B a budove Stolárskej dielne II. na Štefánikovej ul. č. 64, Bardejov,
 • miestnosti je možné prenajať jednotlivo
 • prenajímaná plocha:

Blok C (budova Turistickej ubytovne, súpisné číslo stavby 2982, parcela č. 1635):

miestnosť č. 4: 15,02 m2
miestnosť č. 5: 33,57 m
miestnosť č. 7: 40,89 m2
miestnosť č. 9: 40,71 m
miestnosť č. 11: 17,89 m2
miestnosť č. 16: 17,92 m2

Blok B (budova Kovodielne, súpisné číslo stavby 3441, parcela č. 1618/6):

miestnosť č. 16: 44,57 m
miestnosť č. 20: 16,97 m
miestnosť č. 22: 18,85 m2

Stolárska dielňa II. (súpisné číslo stavby 2980, parcela č. 1630):

miestnosť č. 2: 97,26 m2

Podmienky nájmu:

 • využitie priestoru : zriadenie skladov, kancelárií, obchodné priestory a na poskytovanie služieb
 • obdobie od 10.4.2014 – na neurčito
 • minimálna cena nájmu za m2 na rok:
  – plocha využívaná ako skladové priestory: 16,78 EUR/ m2/rok
  – plocha využívaná ako kancelárske priestory: 28,27 EUR/ m2/rok
  – plocha využívaná na obchod: 35,42 EUR/ m2/rok
  – plocha využívaná na služby: 31,28 EUR/ m2/rok
  – plocha využívaná ako spoločné priestory: 11,50 EUR/ m2/rok
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, voda a daň z nehnuteľností. Upratovanie a odvoz odpadu si môže nájomca riešiť na svoje náklady alebo bude poskytovať prenajímateľ za úhradu.

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Spojená škola
Štefánikova 64

085 01 Bardejov

 • Posledný deň prijímania ponúk: 4.4.2014 do 14:00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • účel nájmu,
 • doba nájmu,
 • špecifikácia miestností,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v z.n.p. a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: Ing. Peter Marcin tel.:0905 799 052, e-mail: ekonom@spojenabj.sk

Spojená škola
Štefánikova 64
085 01 Bardejov

V Prešove 19. 3. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024