Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola Ľ. Podjavorinskej, Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

1./ Kancelárske priestory

 • nehnuteľnosť zapísaná na LV 12693, súpisné číslo 11742 na parcele č. 14812 v k. ú. Prešov
 • objekt: budova Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
 • účel: kancelárske priestory na prízemí budovy telovýchovného zariadenia
 • prenajímaná plocha: 40,6 m² + pomerná časť spoločných priestorov 4 m²

2./ Zubná ambulancia

 • nehnuteľnosť zapísaná na LV 12693, súpisné č. 11741 na parcele č. 14800 v k. ú. Prešov
 • objekt: budova Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
 • účel: zubná ambulancia na prvom poschodí administratívnej budovy
 • prenajímaná plocha: 32 m² + pomerná časť spoločných priestorov 6 m²

3./ Školský bufet

 • nehnuteľnosť zapísaná na LV 12693, súpisné č. 11741 na parcele č. 14800 v k. ú. Prešov
 • objekt: budova Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov
 • účel: školský bufet na prízemí administratívnej budovy
 • prenajímaná plocha: 72,75 m² + pomerná časť spoločných priestorov 3 m²

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

 • na základe prieskumu trhu

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7705288 alebo 0914298393 – Bc. Božena Lorincová – ekonómka
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu a čísla ponuky požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Nájom k ponuke č… – neotvárať“ do 30. 11. 2011 do 12,00 hod. na adresu:

Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22
080 05   Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024