Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

26. 02. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

  • Nebytové priestory o celkovej výmere 32 m² + pomerná časť spoločných priestorov o výmere 6 m² nachádzajúce sa na poschodí nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 12693, súpisné číslo 11741 na parcele číslo 14800 v katastrálnom území Prešov, na ul. Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove v administratívnej budove
  • Vhodné využitie priestorov – zdravotníckej účely (zubná ambulancia)
  • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien.
    K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov.
  • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/m²/rok, doby nájmu, účelu nájmu, požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 13. 3. 2014 do 10,00 hod. na adresu:

Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22
080 05 Prešov

  • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ustanovení § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 051/7705288 – Mgr. Božena Lorincová, e-mail: ekonom@spojenaskola.sk

V Prešove 26. 2. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024