Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola, Kollárova 10, Prešov

20. 12. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor o výmere 2 x 1 m2 v budove so súpisným číslom 4426, postavenej na parcele č. 7330/1, evidovanej v liste vlastníctva č. 12892, katastrálne územie Prešov
 • nebytový priestor sa nachádza v budove Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov
 • priestor je určený na umiestnenie jedného nápojového a jedného potravinového automatu, prenájom je možný len v celku.

Podmienky:

 • využitie priestoru: na umiestnenie jedného nápojového automatu a jedného potravinového automatu s rozlohou 2 x1 m2
 • obdobie – od 1.2.2017 na neurčito
 • minimálna cena nájmu: 80,- € / m2 / rok bez DPH

K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním nebytových priestorov (energie – elektrická energia, vykurovanie, voda a daň z nehnuteľnosti, upratovanie, komunálny odpad).

 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „NÁJOM – AUTOMAT – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Spojená škola
Kollárova 10
080 01 Prešov

Posledný deň prijímania ponúk je 4.1.2017 do 14:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v €/rok/m2),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/7465611, 051/7465618 u Ing. Antónii Karasovej.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke PSK od 20.12.2016 do 4.1.2017, do 14:00.

V Prešove 20. 12. 2016

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024