Prenájom nebytových priestorov - Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov

26. 09. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor o výmere 2 x 1m2 v budove so súpisným číslom 1521, postavenej na parcele č. 3186/1, evidovanej v liste vlastníctva č. 6352, katastrálne územie Bardejov
 • nebytový priestor sa nachádza v budove Spojenej školy Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
 • priestor je určený na umiestnenie 2 nápojových automatov

Podmienky:

 • využitie priestoru : na umiestenie dvoch nápojových automatov s rozlohou 2 x 1m2
 • obdobie – od 1. 11. 2014 na neurčito
 • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien
 • K nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním nebytových priestorov
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk: 

 • Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „NÁJOM – AUTOMAT – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

 • Posledný deň prijímania ponúk je 14. 10. 2014 do 10.00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v €/rok/m2),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 054/4861 953 alebo 0917 962938 u Bc. Jozefa Hudáka, zást. riad. pre TEČ. 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 26.09.2014 do 14.10.2014, 10:00.

V Prešove 26. 9. 2014

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024