Prenájom nebytových priestorov - Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov

15. 01. 2014 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 6352, súpisné číslo 1521, na parcele číslo 3186/1, katastrálne územie Bardejov
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte Domova mládeže
 • prenajímaná plocha na kancelárie, alebo služby
  • miestnosť: 16,11 m2 (voľné sú 3 miestnosti, každá miestnosť sa prenajíma samostatne)
  • ostatné priestory ( predsieň, WC, kúpeľňa, balkón) : 9,69 m2
  • chodby schodišťa: 9,0 m2
  • spolu: 34,80 m2 x 3 miestnosti (každá miestnosť je so samostatným vchodom)

Podmienky:

 • využitie priestoru : kancelárie alebo služby
 • obdobie – na neurčito
 • minimálna cena nájmu za m2 na rok:
  • plocha využívaná na kancelárske priestory: 23,33 EUR/ m2/rok
  • plocha využívaná na služby: 27,30EUR/ m2/rok
  • plocha využívaná ako spoločné priestory: 9,72 EUR/ m2/rok
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, voda, daň z nehnuteľností a odvoz odpadu.
 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny v €/m2/rok, predmetu nájmu, špecifikácie a účelu nájmu požadujeme doručiť do 03. 02. 2014 do 12.00 hod. v uzatvorenej obálke s označeným heslom „Nájom nebytových priestorov – neotvárať“ na adresu:

Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/4861950 – Bc. Jozef Hudák, zástupca pre TEČ, 054/4861 956 – p. Gobanová.

V Prešove 15. 1. 2014

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024