Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola Juraja Henischa Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné :

Správca:

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Predmet zmluvy:

 • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 6352, súpisné číslo 1521, na parcele číslo 3186/1, katastrálne územie Bardejov
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte Domova mládeže
 • prenajímaná plocha: miestnosť: 16,11 m2 (voľných je 5 miestností na kancelárie, každá kancelária sa prenajíma samostatne)

  ostatné priestory ( predsieň, WC, kúpeľňa, balkón) : 9,69 m2
  chodby schodišťa: 9,0 m2
  spolu: 34,80 m2 x 5 miestností

Minimálne nájomné:

 • plocha na kanceláriu: 21,38 €/m2/rok
 • ostatné priestory, chodby schodišťa: 8,91 €/m2/rok

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, plyn – kúrenie, voda a daň z nehnuteľnosti.

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/4861950 – Ing. Jozef Hudák, riaditeľ školy, 054/4861956 – p. Gobanová
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 23. 11. 2011 na adresu školy:

  Spojená škola Juraja Henischa
  S
  lovenská 5
  085 01 Bardejov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024