Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola Juraja Henischa Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Predmet zmluvy:

  • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 6352, súpisné číslo 1521, na parcele číslo 3186/1, katastrálne územie Bardejov
  • prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte Domova mládeže
  • prenajímaná plocha:

1./ miestnosť: 16,11 m2 (voľné sú 2 miestnosti na kancelárie)

ostatné priestory ( predsieň, WC, kúpeľňa, balkón) : 9,69 m2

chodby schodišťa: 9,0 m2

spolu: 34,80 m2 x 2 miestnosti

2./ miestnosť: 16,11 m2 (učebňa)

ostatné priestory ( predsieň, WC, kúpeľňa, balkón) : 9,69 m2

chodby schodišťa: 9,0 m2

spolu: 34,80 m2

Minimálne nájomné:

  • plocha na kanceláriu: 21,38 €/m2/rok
  • ostatné priestory, chodby schodišťa: 8,91 €/m2/rok

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, plyn – kúrenie, voda a daň z nehnuteľnosti.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle 054/4861950 – Ing. Jozef Hudák, riaditeľ školy, 054/4861956 – p. Gobanová
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 06. 06. 2011 na adresu školy:

Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5
085 01 Bardejov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024