Prenájom nebytových priestorov – Spojená škola Juraja Henischa Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

  

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Predmet zmluvy:

  • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 6352, súpisné číslo 1521, na parcele číslo 3186/1, katastrálne územie Bardejov
  • prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte Domova mládeže
  • prenajímaná plocha:

1./ miestnosť: 16,11 m2 (voľné sú 2 miestnosti)

ostatné priestory ( predsieň, WC, kúpeľňa, balkón) : 9,69 m2

chodby schodišťa: 9,0 m2

spolu: 34,80 m2 x 2 miestnosti

2./ miestnosť: 16,11 m2

ostatné priestory ( predsieň, WC, kúpeľňa, balkón) : 9,69 m2chodby schodišťa: 9,0 m2

skladové priestory: 45,60 m2

spolu: 80,40 m2

Minimálne nájomné:

  • plocha na kanceláriu: 21,38 €/m2/rok- skladové priestory: 10,10 €/m2/rok
  • ostatné priestory, chodby schodišťa: 8,91 €/m2/rok
  • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, plyn – kúrenie, voda a daň z nehnuteľnosti.

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 054/4861950 – Ing. Jozef Hudák, riaditeľ školy, 054/4861956 – p. Gobanová
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 15. 4. 2011 na adresu školy:

Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5  
085 01 Bardejov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024