Prenájom nebytových priestorov - Spojená škola, Centrálna 464, Svidník

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Spojená škola, Centrálna 464, 089 01 Svidník

Predmet nájmu:

  • časť priestorov bloku B, v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 3093, ktoré sa nachádzajú na ul. Centrálna 464, 089 01 Svidník, v objekte súp. č. 464 na parcele číslo 1060/1, katastrálne územie Svidník
  • prenajímaná plocha v m2 :

Miestnosť                               21,00 m2
Umývarka                                 3,40 m2
Sociálne zariadenia               1,40 m2
Chodba                                  12,00 m2
Ostatné priestory                  21,00 m²


SPOLU nebytové priestory: 58,80 m2

  • Ponúkané priestory sú v prevádzkyschopnom stave, ale sú nutné opravy a údržba zariadenia za účelom dosiahnutia hygienických a bezpečnostných štandardov – vykonané na náklady nájomcu
  • Ponúkaný priestor má jediný vchod zo strany školského dvora, kde sa zmluvne upravia prípadne obmedzenia nájomcu súvisiace s pohybom žiakov aj vzhľadom na prípadný účel nájmu.
  • Ponúkaná suma za nájom – minimálne 678,- € / ročne
  • Ponuka ceny nájmu nemá zahŕňať náklady na energie a dodávané služby. Náklady na energie – elektrická energia, plyn – kúrenie, voda, budú nájomcovi vyúčtované podľa skutočnej spotreby.

Spôsob nájmu :

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054 788 20 40.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 21.12.2011 v zalepenej obálke s heslom „Nájom – neotvárať“ na adresu:

SPOJENA ŠKOLA
Centrálna 464
089 01 Svidník

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024