Prenájom nebytových priestorov - Spojená škola Bardejov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Spojená škola, Štefánikova 64, 085 14 Bardejov

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 10575 sa nachádza na ul. Štefánikovej 64, Bardejov, parcela číslo 1618/7, súpisné číslo 2636, katastrálne územie Bardejov
  •  objekt: „Budova jedálne – prízemie“
  •  nebytové priestory sú určené na zriadenie bufetu
  •  prenajímaná plocha v m2 :

plocha prevádzky bufetu                        20,10 m
ostatné plochy (spoločné priestory)   45,25 m2
SPOLU:                                                        65,35 m2 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  054/4880170, mobil: 0905 799 052, e-mail: ekonom@spojenabj.sk.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, doby nájmu, účelu nájmu  požadujeme zasielať do 07. 07. 2010 na adresu:

Spojená škola
Štefánikova 64
085 14 Bardejov

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024