Prenájom nebytových priestorov – SOŠ technická v Poprade

26. 02. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad

Predmet prenájmu:

 • nebytové priestory – dielne – sa nachádzajú v budove Dielne, SOŠT, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad, súpisné číslo 3821 na parcele číslo KNC 1549/2, zapísanej na LV číslo 1006, katastrálne územie Spišská Sobota
 • prenajímaná plocha: 90 m2

Podmienky:

 • nájom na dobu neurčitú najskôr od 1. 6. 2015
 • minimálna cena nájmu za m2 / rok: trhové nájomné na základe prieskumu cien iných prenajímateľov minimálne vo výške 20,00 €/m2/rok, prednosť má najvyššia cenová ponuka pri dodržaní účelu nájmu
 • k nájomnému budú nájomcovi fakturované náklady za služby spojené s nájmom
 • Spôsob nájmu: priamy nájom
 • Účel nájmu: umiestnenie stroja CNC pre výrobu a na základe dohody aj odborný výcvik žiakov školy na tomto stroji.

Predkladanie ponúk:

 • záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – dielne – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12
058 01 Poprad

 • Posledný deň prijímania ponúk: 16.3.2015 do 12:00 hod. (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 m2 za rok),
 • doba nájmu,
 • účel nájmu,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
 • prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikatelia výpis zo živnostenského registra, nie starší ako 3 mesiace,
 • v prípade, že záujemcom je právnická osoba aj výpis z obchodného registra, resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
 • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia zámeru na prenájom a uzatvorenia nájomnej zmluvy,
 • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 052 7880810.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 26.02.2015 do 16.03.2015, 12:00.

V Prešove 26. 2. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024