Prenájom nebytových priestorov - SOŠ technická, Poprad

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení a v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

 

Správca:

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad

Predmet zmluvy:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1006 sa nachádza na ulici Rovnej, súpisné číslo 596, parcelné číslo 1551, katastrálne územie Spišská Sobota
  • objekt Školská jedáleň a kuchyňa – prízemie
  • prenajímaná plocha:
    • prízemie – jedáleň a kuchyňa: 244 m2
    • ostatné priestory – chodby, sociálne zariadenia: 144,61 m2

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/7880840, e-mail: investicie@sostpoprad.sk
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zasielať do 3. 3. 2011 na adresu školy:

Stredná odborná škola technická
Kukučínova 483/12
058 01 Poprad

 

 

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024