Prenájom nebytových priestorov – SOŠ technická, Humenné

14. 10. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

SOŠ technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

 • nebytový priestor o výmere 1 m2 v budove so súpisným číslom 1474 postavenej na parcele č. 3297, evidovanej v liste vlastníctva č. 8361, katastrálne územie Humenné
 • nebytový priestor sa nachádza v budove v areáli SOŠ technickej v Humennom na ulici Družstevnej 1737
 • priestor je určený na umiestnenie 1 nápojového automatu (chodba na prízemí)

Podmienky nájmu:

 • nebytový priestor na umiestnenie 1 nápojového automatu s rozlohou 1 m2
 • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien
 • doba nájmu: neurčitá
 • spôsob nájmu: priamy nájom
 • k nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním nebytových priestorov

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 29. 10. 2015 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – automat – neotvárať“ na adresu školy:

SOŠ technická
Družstevná 1737

066 01 Humenné

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0911 083 686 u p. Mackovej vedúcej úseku TEČ.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 14.10.2015 do 29.10.2015, 12:00.

 

V Prešove 14. 10. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024