Prenájom nebytových priestorov – SOŠ technická, Humenné

13. 10. 2016 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  • nebytový priestor o výmere 5,6 m2, nachádzajúci sa v nehnuteľnosti so súpisným číslom 1474 postavenej na parcele KN C č. 3297, list vlastníctva č. 8361, katastrálne územie Humenné
  • nebytový priestor sa nachádza v areáli SOŠT v Humennom na ulici Družstevnej 1737 na 1. poschodí v bloku C
  • priestor je určený na administratívne účely (zriadenie kancelárie)

Podmienky nájmu:

  • nebytový priestor na zriadenie kancelárie č. 8 s rozlohou 5,6 m2
  • minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien
  • doba nájmu: neurčitá
  • spôsob nájmu: priamy nájom
  • k nájmu budú nájomníkovi fakturované aj náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov

Predkladanie ponúk:

Žiadosti o prenájom nebytového priestoru s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 28. 10. 2016 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom – kancelária – neotvárať“ na adresu školy:

Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737
066 01 Humenné

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0911 083 686 u p. Mackovej

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 13.10.2016 do 28.10.2016, 12:00.

V Prešove 13. 10. 2016

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024