Prenájom nebytových priestorov – SOŠ technická, Humenné

22. 12. 2015 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

Ponuka na prenájom

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola technická, Družstevná 1737, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory (vrátane vybavenia hnuteľných majetkom) umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 8361, súpisné číslo 1474, na parcele KN C číslo 3299, katastrálne územie Humenné
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v objekte budovy školy na ulici Družstevnej 1737 v Humennom
 • prenajímaná plocha: priestory učebne o výmere 58 m2

Podmienky:

 • využitie priestoru: na prednášky po vyučovacom procese
 • obdobie: nájom na dobu určitú
 • minimálna cena nájmu: 3,70 €/1 hod.

V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie – elektrická energia, vykurovanie, voda, odvoz odpadu, upratovanie.

 • spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označeným heslom „Nájom – učebňa – neotvárať“ na adresu:

Stredná odborná škola technická
Družstevná 1737
066 01 Humenné

Posledný deň prijímania ponúk je 07.01.2016 9:00 (rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk alebo ponuka nebude kompletná, budú všetky jeho ponuky z vyhodnotenia zámeru na prenájom vylúčené. Uchádzačom bude doručené oznámenie o úspešnosti alebo neúspešnosti ponuky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia cena.

Ponuka musí obsahovať:

 • cenovú ponuku (navrhovaná cena musí byť uvedená v € za 1 hodinu),
 • dobu nájmu,
 • účel nájmu,
 • špecifikáciu miestnosti,
 • identifikačné údaje záujemcu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom Prešovského samosprávneho kraja.

Kontakt:

Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu –0911 083 686 A. Macková, vedúca úseku TEČ.

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 22.12.2015 do 07.01.2016, 9:00.

V Prešove 22. 12. 2015

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024